Press "Enter" to skip to content

Curs practic de paleografie latină – nr. 1

Documentul pentru acest exercițiu provine de la Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Cluj, Cluj-Napoca, Fond familial Macskasi, seria I, Documente medievale, nr. 43.

Commissio propria domini regis

Nos Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. memorie commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit, universis, quod nos consideratis fidelitate et serviciis fidelibus fidelis nostri Iacobi de Maczkas per eum primum sacre huius regni nostri Hungarie corone tandemque maiestati nostre exhibitis possessiones Igazo, Crywna et Mikwlesth vocatas in districtu Sebes existentes habitas, in quarum pacifico dominio idem Iacobus Maczkas progenitores suos ab antiquo perstitisse seque persistere asserit eciam de presenti, item totum et omnem ius nostrum regium, si quod in eisdem possessionibus qualitercunque haberemus aut nostram ex quibuscunque causis, viis, modis et racionibus concernerent maiestatem, simul cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinentiis quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, fenetis, campis, silvis, nemoribus, virgultis, rubetis, montibus, vallibus, vineis vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aquarumque decursibus, molendinis molendinorumque locis ac generaliter quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis sub ipsarum veris metis et antiquis premissis sic – ut prefertur – stantibus et se habentibus memorato Iacobo de Maczkas et per eum Emerico, Ladislao et Iohanni filiis suis ipsorumque heredibus et posteritatibus universis nove nostre donacionis titulo dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas salvo iure alieno harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante, quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportate.

Datum Bude feria quinta proxima post festum Circumcisionis Domini anno eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo, regni nostri anno duodecimo, coronacionis vero sexto.

 

Rezumat: Matia, regele Ungariei, îi dăruiește lui Iacob de Maczkas și fiilor săi, Emeric, Ladislau și Ioan, moșiile Igazo, Crywna și Mykwlesth din districtul Sebeș, în a căror stăpânire se aflaseră din vechime și înaintașii săi, împreună cu dreptul regesc.

 

Prescurtări:

per sau par:          pro

con sau com      us

conus (contulimus): 

quod   que   rum

 

Glosar (vocabular selectiv: vom învăța treptat cuvintele pe care le întâlnim des în documente pentru a acumula un vocabular de bază):

Nota bene!

  • În latina medievală nu se folosesc diftongii ae și oe până spre sfârșitul secolului al XV-lea; în glosarul pe care îl facem cu vocabularul nou vom folosi diftongii pentru a vă fi mai ușor să identificați cuvintele în dicționarele limbii latine, care de obicei sunt pentru latina clasică. Însă la transcriere vom respecta forma din document, adică e, nu ae sau oe.
  • În acest glosar vom indica sensul cuvintelor potrivit documentului, care uneori poate diferi de latina clasică.
  • Sunt multe cuvinte cu mai multe înțelesuri; aici menționăm sensul potrivit documentului din exercițiu, urmând să învățăm alte sensuri pe parcurs, pe măsură ce le întâlnim în documentele următoare.

Substantive (în dicționare sunt scrise la nominativ împreună cu terminația de la genitiv singular; în primele cursuri vom scrie substantivul în întregime la genitiv singular, nu doar terminația):

ager, agri = ogor

aqua, aquae = apă

campus, campi = câmp

causa, causae = cauză, motiv

commissio, commissionis = poruncă

corona, coronae = coroană

coronatio, coronationis = încoronare

decursus, decursus = curs (de apă)

districtus, districtus = district, ținut

dominium, dominii = stăpânire

Dominus, Domini = Domnul (Isus)

dominus, domini = stăpân

donatio, donationis = donație

fenetum, feneti = fâneață

feria, feriae = zi (din săptămână)

festum, festi = sărbătoare

fidelis, fidelis = credincios

fidelitas, fidelitatis = credință, faptă de credință

fluvius, fluvii = râu

forma, formae = formă

heres, heredis = moștenitor

ius, iuris = drept

littera, litterae = scrisoare (Nota bene! Se folosește întotdeauna la plural în documentele medievale)

locus, loci = loc

maiestas, maiestatis = maiestate

memoria, memoriae = amintire, aducere aminte

meta, metae = hotar, semn de hotar

modus, modi = mod, formă

molendinum, molendini = moară

mons, montis = munte

nemus, nemoris = dumbravă (pădure tânără)

nomen, nominis = nume

pascuum, pascui = pășune

pertinentia, pertinentie = aparținătoare, pertinențe (care țin de)

piscatura, piscaturae = loc de pescuit

piscina, piscinae = iaz, heleșteu

possessio, possessionis = moșie

posteritas, posteritatis = urmaș

pratum, prati = pajiște, luncă, pășune

privilegium, privilegii = privilegiu

progenitor, progenitoris = strămoși, înaintași

promontorium, promontorii = deal, promontoriu

ratio, rationis = motiv, rațiune

regnum, regni = regat

rex, regis = rege

rubetum, rubeti = mărăciniș

servitium, servitii = slujbă

silva, silvae = pădure

species, speciei = original (în această construcție: in specie = în original; adică scrisoarea îi va fi adusă înapoi regelui în original)

tenor, tenoris = cuprins, conținut

terra, terrae = pămînt

testimonium, testimonii = mărturie

titulus, tituli = titlu, temei

utilitas, utilitatis = folos

valles, vallis = vale (albie de râu)

via, viae = cale, mijloc, procedeu

vigor, vigoris = temei

vinea, vineae = vie

virgultum, virgulti = lăstăriș

vocabulum, vocabuli = denumire, cuvânt

 

Exerciții de traducere:

Nos Mathias Dei gracia rex Hungarie… possessiones Igazo, Crywna et Mikwlesth vocatas in districtu Sebes existentes habitas… item totum et omnem ius nostrum regium… memorato Iacobo de Maczkas et per eum Emerico, Ladislao et Iohanni filiis suis ipsorumque heredibus et posteritatibus universis nove nostre donacionis titulo dedimus, donavimus et contulimus… = Noi, Matia, din mila lui Dumnezeu rege al Ungariei, am dat, am dăruit și am hărăzit amintitului Iacob de Maczkas și prin el lui Emeric, Ladislau și Ioan, fiii săi, și tuturor moștenitorilor și urmașilor lor cu titlul de nouă donație a noastră moșiile numite Igazo, Crywna și Mikwlesth aflate și avute în districtul Sebeș, precum și tot și întregul drept al nostru regesc…

 

simul cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinentiis quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, fenetis, campis, silvis, nemoribus, virgultis, rubetis, montibus, vallibus, vineis vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aquarumque decursibus, molendinis molendinorumque locis ac generaliter quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis sub ipsarum veris metis et antiquis = împreună cu toate folosasele lor și cu oricare pertinențe, adică pământuri arabile cultivate și necultivate, ogoare, lunci, pășuni, fânețe, câmpuri, păduri, dumbrăvi, lăstărișuri, mărăcinișuri, munți, văi, vii și dealuri pentru vii, ape, râuri, iazuri, locuri de pescuit și cursuri de apă, mori și locuri de moară și în general cu totalitatea oricăror foloase și pertinențe ale sale denumite cu cuvântul sub orice nume sub hotarele lor adevărate și vechi.

 

Gramatică: Substantivul

În limba latină, substantivele se împart în funcție de cele cinci declinări, identificate prin cazul genitiv (G) la numărul singular (sg). De obicei, dicționarele publică substantivul la nominativ împreună cu terminația genitivului singular.

Declinarea I: G. sg: ae.

Declinarea a II-a: G. sg: i.

Declinarea a III-a: G. sg.: is.

Declinarea a IV-a: G. sg.: us.

Declinarea a V-a: G. sg.: ei.

Majoritatea substantivelor de declinarea I sunt de genul feminin. Excepțiile care sunt de genul masculin sunt de obicei nume de ocupații.

Majoritatea substantivelor de declinarea a II-a sunt de genul masculin și au terminația la nominativ singular în -us. Substantivele de declinarea a II-a de genul neutru au terminația la nominativ singular în -um. Există câteva diferențe în declinarea neutrelor, la anumite cazuri.

Utilizați orice gramatică a limbii latine pentru a învăța declinările substantivelor. Nu recomand învățarea lor pe de rost, ci identificarea lor pe baza cuvintelor din documente. Exercițiul repetat va asigura învățarea terminațiilor specifice.

 

Exerciții:

  • Puneți între paranteze rotunde (…) literele care sunt redate în original prin prescurtări. Astfel veți descoperi prescurtările și le veți învăța prin exercițiu.
  • Pe baza genitivului singular, care particularizează declinările, identificați declinarea și scrieți-o în dreptul fiecărui substantiv din glosar (I, II, III, IV, V).
  • Exersați declinarea I cu un substantiv din glosar, scriind complet substantivul la fiecare caz și număr; exersați traducerea la fiecare caz și număr, pornind de la întrebarea specifică fiecărui caz. Dacă vă place exercițiul, exersați cu mai multe substantive.
  • Exersați declinarea a II-a cu un substantiv de genul masculin, cu aceleași cerințe ca la exercițiul anterior. Dacă vă place exercițiul, exersați și cu mai multe substantive.
  • Exersați declinarea a II-a cu un substantiv de genul neutru, cu aceleași cerințe ca la exercițiul anterior. Marcați diferențele între declinarea unui substantiv masculin și unul neutru. Dacă vă place exercițiul, exersați cu mai multe substantive.
  • Transcrieți documentul următor din baza de date www.hungaricana.hu: DL 92896: https://archives.hungaricana.hu/en/charters/view/148922/?pg=1&bbox=320%2C-2571%2C3744%2C-1057

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *